Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА, вписан в Постановление на МС № 152/28.07.2010 г. с ЕИК 175932425, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 1, е администратор на лични данни към КЗЛД и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за ТМПЦ Варна, гр. Варна и за официалният му уеб сайт http:// http://www.tmpcvarna.com.

Ние, като администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на изкуството и културата, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес: opera@tmpcvarna.com

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата политика:

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

 

 

 

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:

Видовете събирани данни според целите им са следните:

1. За закупуване на билети и запитвания събира и обработва следните видове данни:

А) През нашия уеб сайт при Online закупуване на билети:

• при натискане на бутон Check - име, e-mail адрес и телефон на лицето за контакт;

Б) При резервация по телефон:

• Телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията

• Име и фамилия на лицето за контакт;

Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

2. За целите на настаняването на гости свързани с дейността на ТМПЦ Варна в хотели на и извън територията на града, администратора обработва и съхранява следните данни:

• ЕГН / ЛНЧ;

• Име на лицето (за български граждани - на кирилица, за чужденци - на латиница, съгласно националния документ);

• Дата на раждане;

• Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;

• Държава, издала националния документ.

Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела. Данните се съхраняват за периода на настаняването, след което се унищожават.

3. При направено запитване през уеб сайта, след натискане на бутон Изпрати се обработва име, e-mail адрес и телефон за контакт на лицето за контакт.

4. При създаването на Договори и първични счетоводни документи администратора обработва и съхранява данни от документ за самоличност на лицата, които данни са криптирани или се унищожават след изтичането на законовия за съхранението им срок.

5. Администраторът набира обикновени лични данни за целите на сключване на договора и последващите от това действия – издаване на хонорар сметка, служебна бележка и подаване на информация в НАП, НОИ, СО.

6. Администраторът набира биометрични данни/чрез видеонаблюдение/, което се ползва като информация единствено за сигурността на служители и гости и за опазване на собствеността на администратора. Данните, получени чрез видеонаблюдението се съхраняват за срок от една седмица.

 

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;
добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;
съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви;
ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.
съгласие на потребителите за обработка на данните - когато изпращате запитване до ТМПЦ Варна, гр. Варна (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация и/или други въпроси свързани с предоставените от ТМПЦ Варна услуги) Вие давате Вашето съгласие ТМПЦ Варна, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване и за целите по основната дейност на ТМПЦ Варна.
изпълнителят дава съгласието си да бъде заснеман и записван на видеоклип единствено с рекламна цел, свързана с интересите на двете страни
ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТМПЦ Варна прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на ТМПЦ Варна, които действат като обработващи личните данни лица от името на ТМПЦ Варна и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на ТМПЦ Варна, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.

ТМПЦ Варна, може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на ТМПЦ Варна. Данните, които се събират за целите на ТМПЦ Варна е достъпна за определените в Министерство на културата, Община Варна и Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

 

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ

1. В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление на e-mail адрес: opeara@tmpcvarna.com, можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия.

Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, от e-mail адресът, който сте ни предоставили, като данни за обработване.

Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: , адрес: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 1, e-mail: opeara@tmpcvarna.com.

2. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до ТМПЦ Варна, по реда на т. 1 от настоящия раздел ТМПЦ Варна, се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка.

3. Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.

4. Потребителите имат право да получат своите данни, които ТМПЦ Варна съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на ТМПЦ Варна, в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.

ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Процедурите на ТМПЦ Варна за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от ТМПЦ Варна с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, партньори и гостуващи артисти, както и във връзка със законодателни промени.

При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, ТМПЦ Варна довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт http://www.tmpcvarna.com, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и ТМПЦ Варна ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Дата: 31.07.2018

УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Димова

 

Политика за защита на личните данни

 

ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА, вписан в Постановление на МС № 152/28.07.2010 г. с ЕИК 175932425, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 1, е администратор на лични данни към КЗЛД и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за ТМПЦ Варна, гр. Варна и за официалният му уеб сайт http:// http://www.tmpcvarna.com.

Ние, като администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на изкуството и културата, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес: opera@tmpcvarna.com

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата политика:

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

 

 

 

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:

Видовете събирани данни според целите им са следните:

1. За закупуване на билети и запитвания събира и обработва следните видове данни:

А) През нашия уеб сайт при Online закупуване на билети:

• при натискане на бутон Check - име, e-mail адрес и телефон на лицето за контакт;

Б) При резервация по телефон:

• Телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията

• Име и фамилия на лицето за контакт;

Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

2. За целите на настаняването на гости свързани с дейността на ТМПЦ Варна в хотели на и извън територията на града, администратора обработва и съхранява следните данни:

• ЕГН / ЛНЧ;

• Име на лицето (за български граждани - на кирилица, за чужденци - на латиница, съгласно националния документ);

• Дата на раждане;

• Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;

• Държава, издала националния документ.

Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела. Данните се съхраняват за периода на настаняването, след което се унищожават.

3. При направено запитване през уеб сайта, след натискане на бутон Изпрати се обработва име, e-mail адрес и телефон за контакт на лицето за контакт.

4. При създаването на Договори и първични счетоводни документи администратора обработва и съхранява данни от документ за самоличност на лицата, които данни са криптирани или се унищожават след изтичането на законовия за съхранението им срок.

5. Администраторът набира обикновени лични данни за целите на сключване на договора и последващите от това действия – издаване на хонорар сметка, служебна бележка и подаване на информация в НАП, НОИ, СО.

6. Администраторът набира биометрични данни/чрез видеонаблюдение/, което се ползва като информация единствено за сигурността на служители и гости и за опазване на собствеността на администратора. Данните, получени чрез видеонаблюдението се съхраняват за срок от една седмица.

 

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

• законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;

• добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;

• съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви;

• ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.

• съгласие на потребителите за обработка на данните - когато изпращате запитване до ТМПЦ Варна, гр. Варна (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация и/или други въпроси свързани с предоставените от ТМПЦ Варна услуги) Вие давате Вашето съгласие ТМПЦ Варна, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване и за целите по основната дейност на ТМПЦ Варна.

• изпълнителят дава съгласието си да бъде заснеман и записван на видеоклип единствено с рекламна цел, свързана с интересите на двете страни

ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТМПЦ Варна прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на ТМПЦ Варна, които действат като обработващи личните данни лица от името на ТМПЦ Варна и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на ТМПЦ Варна, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.

ТМПЦ Варна, може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на ТМПЦ Варна. Данните, които се събират за целите на ТМПЦ Варна е достъпна за определените в Министерство на културата, Община Варна и Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

 

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ

1. В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление на e-mail адрес: opeara@tmpcvarna.com, можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия.

Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, от e-mail адресът, който сте ни предоставили, като данни за обработване.

Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: , адрес: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 1, e-mail: opeara@tmpcvarna.com.

2. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до ТМПЦ Варна, по реда на т. 1 от настоящия раздел ТМПЦ Варна, се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка.

3. Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.

4. Потребителите имат право да получат своите данни, които ТМПЦ Варна съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на ТМПЦ Варна, в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.

ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Процедурите на ТМПЦ Варна за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от ТМПЦ Варна с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, партньори и гостуващи артисти, както и във връзка със законодателни промени.

При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, ТМПЦ Варна довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт http://www.tmpcvarna.com, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и ТМПЦ Варна ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Дата: 31.07.2018

УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Димова

 

 Последна актуализация 30.09.2020 г.

TOP